Capital.ba

Stečajni upravnik nije rješenje za ‘Gras’

13.06.2017. / 10:16

SA­RA­JE­VO – Ve­ći­na po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni Kan­to­na Sa­ra­je­vo sma­tra da ime­no­va­nje ste­čaj­nog upra­vni­ka u grad­sku ja­vnu pre­vo­zničku firmu u Kan­to­nu Sa­ra­je­vu “Gras” ne­će pro­mi­je­ni­ti ni­šta u njoj, te da su po­tre­bni stvar­na re­for­ma pre­du­ze­ća i ade­kva­tan plan ko­ji bi ri­je­šio pro­blem grad­skog pre­vo­za u Sa­ra­je­vu.Stečajni upravnik nije rješenje za 'Gras'

Oni sma­tra­ju da gra­đa­ni tre­ba­ da do­bi­ju mo­de­ran i kva­li­te­tan grad­ski pre­voz s po­vo­ljnim ci­je­na­ma.

Sla­vi­ša Šu­ćur, po­sla­nik SDP-a u Skup­šti­ni KS, is­ti­če da je du­go u po­sla­ni­čkoj klu­pi i da je o “Gra­su” čes­to ras­prav­lja­no, ali još ni­ka­da ni­je po­nu­đe­no ade­kvan­to rješenje. “Ste­čaj­ni upra­vnik ni­je rje­še­nje.

Tre­ba po­nu­di­ti po­tpu­no no­vi kon­cept. U Sa­ra­je­vu već ima­te dva ja­vna pre­vo­zni­ka. Po­tre­bno ih je obu­ći u is­to ru­ho i obez­bije­di­ti jedinstvenu kar­tu. Ste­čaj ‘Gra­sa’, odno­sno nje­go­vo ga­še­nje ni­je op­ci­ja ako ne pos­to­ji dru­go rje­še­nje ko­je će bi­ti odmah akti­vno”, ka­že Šu­ćur.

Nje­gov ko­le­ga iz SDA Mir­za Če­lik miš­lje­nja je ka­ko pos­to­ji po­tre­ba da se što pri­je po­nu­de rje­še­nja za ovo pre­du­ze­će, te da je od re­sor­nog mi­nis­tar­stva i no­ve pri­nu­dne upra­ve “Gra­sa” za­tra­že­no da izne­su no­ve pri­je­dlo­ge i da će Skup­šti­na KS o to­me raz­go­va­ra­ti na je­dnoj od na­re­dnih sje­dni­ca. Edin For­to iz Na­še stran­ke sma­tra da pri­nu­dna upra­va ne mo­že ni­šta rije­ši­ti, te da su Vla­da KS i Skup­šti­na KS ne­do­ma­ćin­ski ra­di­le ka­da je u pi­ta­nju ovo pre­du­ze­će.

“Ne mo­že­te da­ti ve­li­kom bro­ju gra­đa­na sub­ven­ci­ju na grad­ski ja­vni pre­voz, a to ne pla­ća­ti”, ka­že For­to, te is­ti­če da je dru­gi ve­li­ki pro­blem u ovom pre­du­ze­ću broj zaposlenih i da tu ima 400-500 ra­dni­ka vi­ška.

Na­gla­ša­va da je pro­blem i me­na­džmen­ta, ko­ji je go­di­na­ma lo­še po­slo­vao, pa sad, ka­ko is­ti­če, u skla­di­štu sto­ji avi­on­ski pro­pe­ler za ko­ji ni­ko­me ni­je ja­sno za­što je kupljen.

“Gra­đa­ne ne in­te­re­su­je ‘Gras’, njih in­te­re­su­je ja­vni grad­ski pre­voz i mi­slim da je vri­je­me da se iz la­di­ce izvu­če za­kon o ja­vnom grad­skom pre­vo­zu i da o to­me raspravljamo”, ka­že For­to.

El­me­din Ko­na­ko­vić, pre­mi­jer Kan­to­na Sa­ra­je­vo, sam je me­di­ji­ma ka­zao da je ste­čaj ovog pre­du­ze­ća sve iz­vje­sni­ji. Tvrdi da im tre­ba vi­še vre­me­na da bi za na­re­dnu godinu pre­dvi­dje­li no­vac ko­ji je već u bu­dže­tu, te da tram­va­je i tro­lej­bu­se ku­pe za no­vo pre­du­ze­će ko­je bi pre­uzi­ma­lo vo­za­če i ra­dni­ke.

Na­gla­sio je da pri­nu­dna upra­va tre­ba da im da još ma­lo vre­me­na, ali da ipak sma­tra da ozbi­ljni­je tre­ba ra­zmiš­lja­ti o ste­ča­ju. Ra­dni­ci su pri­je ime­no­va­nja pri­nu­dnog upra­vni­ka Ha­ri­sa Gu­ši­ća, ko­ji je na­ja­vio zao­kret u ovoj fir­mi, na­jav­lji­va­li štrajk.

“Gras” već 20 go­di­na po­slu­je s ogor­mnim gu­bici­ma. Tre­nu­tni dug je ve­ći od 120 mi­li­ona KM. Vo­zi­la su u ja­ko lo­šem sta­nju, a ve­li­ki broj grad­skih auto­bus­kih li­ni­ja ni­je u fun­kci­ji.

Gra­đa­ni su ogor­če­ni, a čes­to se de­ša­va da vo­za­či vo­ze auto­bu­se i mi­ni­bu­se­ bez ko­čni­ca. Si­tu­aci­ja je te­ška i ka­da su u pi­ta­nju uslo­vi ra­dni­ka ovog pre­du­ze­ća.

Ra­dni­ci­ma se na vri­je­me ne is­pla­ću­ju pla­te, a i ve­li­ki su za­os­ta­ci za upla­tu do­pri­no­sa. Pro­pa­la au­kci­ja za­plije­nje­nih tram­va­ja Au­kci­ja 10 za­plije­nje­nih tram­va­ja “Gra­sa”, ko­ju je or­ga­ni­zo­va­la UIO BiH, pro­pa­la je jer su dva po­nu­đa­ča odus­ta­la od ku­pnje zbog ci­je­ne ko­ja im ni­je od­go­va­ra­la.

Na­ime, ni­su ima­li uvid u sta­nje vo­zi­la jer “Gras” ni­je do­zvo­lio da po­gle­da­ju za­plije­nje­na vo­zi­la. Uku­pna vri­je­dnost 10 tram­va­ja bi­la je 188.000 KM. De­po­zit od pet pos­to vra­ćen je po­nu­đa­či­ma. UIO je tram­va­je za­pli­je­nio zbog du­go­va “Gra­sa” za PDV. Nezavisne novine

 

Share Tweet Preporuči

Tagovi:

Povezane vijesti

Komentari

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!