Capital.ba

Javni poziv za učešće u “Programu energetske održivosti domaćinstava”

15.08.2022. / 10:27

BANJALUKA, TREBINJE – Kao što je i najavljeno, Elektroprivreda Republike Srpske je objavila Javni poziv za Program energetske održivosti domaćinstava. 

FOTO: Ilustracija, Pexels

Poziv prenosimo u cjelosti i bez izmjena

Na osnovu Zaključka Uprave MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 01-2964-1/22 od 12.8.2022. godine i Odluke Vlade Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka u MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje, o usvajanju Programa energetske održivosti MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 04/1-012-2-2231/22 od 23.6.2022. godine, objavljuje se

“Program energetske održivosti domaćinstava”
1. Opis javnog poziva

Zakon o električnoj energiji Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 68/20) prepoznao je kupce-proizvođače električne energije (eng. “Prosumer”) kao novu kategoriju korisnika distributivnog sistema koji se priključuju na distributivnu mrežu po pojednostavljenoj proceduri. Usvajanjem ovog zakona, kao i Zakona o obnovljivim izvorima energije (“Službeni glasnik RS” broj 16/22) stvoren je pravni osnov za šemu snabdijevanja kupaca iz kategorije domaćinstva poznatu kao neto mjerenje.

Kupac-proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije označava krajnjeg kupca, koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo, pri čemu za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

Neto mjerenje označava komercijalnu šemu snabdijevanja kod koje se višak električne energije koju kupac-proizvođač isporuči u mrežu tokom obračunskog perioda prenosi u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita, koji se koristi za umanjenje potrošnje električne energije u periodima kada je potrošnja električne energije kupca-proizvođača veća od proizvodnje za sopstvene potrebe.

Poštujući zakonodavni okvir i prateći trendove razvoja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine, Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje (u daljem tekstu: MH ERS MP), kao društvenoodgovoran privredni subjekt, pristupa realizaciji projekta “Program energetske održivosti domaćinstava” (u daljem tekstu: Program).

Programom je predviđeno da se krajnjim kupcima omogući da lakše dođu do statusa kupca-proizvođača na način da im bude ponuđeno da se na krovne površine njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, instaliraju fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Vrijednost svake pojedinačne investicije u fotonaponski sistem utvrđuje se na bazi podataka o ostvarenoj godišnjoj potrošnji (period april 2021. godina – mart 2022. godina) koja određuje i instalisanu snagu fotonaponskog sistema. MH ERS MP preuzima obavezu obezbjeđenja finansiranja izgradnje fotonaponskih sistema. Nakon što MH ERS MP sprovede postupak nabavke opreme, sa krajnjim kupcima će zaključiti ugovore o odloženom plaćanju fotonaponskih sistema. Krajnji kupac bi investirana sredstva u gradnju fotonaponskog postrojenja na krovnoj površini njegovog stambenog objekta otplaćivao u jednakim mjesečnim iznosima utvrđenim u visini prosječno ostvarenog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju tokom prethodne godine, umanjenog za 10% (osim ukoliko krajnji kupac ne želi veću ratu).

Tokom, ali i nakon perioda otplate fotonaponskog sistema, krajnji kupac ima mogućnost kupovine dodatnih količina električne energije od svog snabdjevača koji djeluje u okviru MH ERS MP, ukoliko troši više energije nego što fotonaponski sistem proizvede i to po cijenama koje u tom trenutku budu važeće cijene električne energije za kategoriju domaćinstva.

Instaliranjem fotonaponskog sistema krajnji kupac stiče status kupca-proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a ostvareni višak/manjak električne energije u određenom momentu predaje, odnosno preuzima iz distributivne mreže.

Osim prethodno navedenih pozitivnih finansijskih efekata za krajnje kupce, višestruki pozitivni efekti Programa ogledaju se i sa aspekta ispunjenja obaveza Republike Srpske po međunarodnim ugovorima, kao i očekivanja međunarodne zajednice, u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova i čestica, kao i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije u svrhu proizvodnje električne energije.

2. Predmet javnog poziva

Fotonaponski sistem predstavlja sistem za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije. Ovaj sistem uključuje: fotonaponske panele (module), montažnu podkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela, invertore, kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema, zaštitnu opremu, sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, priključni ormar sa prostorom za brojilo, brojilo za mjerenje predate/preuzete električne energije i brojilo za mjerenje proizvedene električne energije na generatoru.

Programom energetske održivosti domaćinstava kroz prvu fazu će biti obuhvaćeno 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, tačnije 50.000 fotonaponskih sistema instalisanih snaga od 3 do 7 kW.

MH ERS MP paralelno sa ovim javnim pozivom radi i na pripremi i objavi tenderske dokumentacije za izvođača radova i isporučioca opreme, s toga će krajnjim kupcima koji prođu evaluaciju pristiglih prijava biti ponuđeni fotonaponski sistemi sa egzaktnim podacima o instalisanoj snazi i pripadajućoj cijeni po kojoj isti budu nabavljeni.

3. Uslovi za učešće u Programu

Osnovni uslovi krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva za učešće u Programu su:

•      Objekat na kom se gradi elektrana mora da posjeduje građevinsku dozvolu;

•      Krajnji kupac sa godišnjom potrošnjom u periodu april 2021. godina – mart 2022. godina koja prelazi preko 3.000 KWh;

•      Objekti moraju biti s kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, s orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10°;

•      Objekti s trofaznim priključkom na elektrodistributivnu mrežu.

Dodatni uslovi za učešće u Programu su:

•      Krovne površine objekta ne smiju da budu u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično;

•      Pravo na učešće u Programu imaju kupci koji su izmirili svoje obaveze prema javnom snabdjevaču MH ERS MP za preuzetu električnu energiju u skladu s ugovorom o snabdijevanju zaključno sa računom za jun.

4. Prijava za učešće u Programu

Krajnji kupac iz kategorije domaćinstva će biti u prilici prijaviti se za učešće u Programu na 45 šaltera Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS u okviru MH ERS MP na teritoriji cijele Republike Srpske popunjavanjem prijavnog lista, uz koji je neophodno dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju.

Prijavljivanje za učešće u Programu počinje danom objavljivanja javnog poziva. Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja javnog poziva.

4.1. Dokumentacija koju je potrebno obezbijediti

Da bi krajnji kupac iz kategorije domaćinstva učestvovao u Programu neophodno je da na šalterima javnog snabdijevanja zajedno sa šalterskim radnikom popuni prijavni list te priloži sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

•      Kućnu listu;

•      Potvrdu o primanjima po članu domaćinstva;

•      Potvrdu od Zavoda za zapošljavanje ukoliko je član domaćinstva nezaposlen;

•      Građevinsku dozvolu za objekat na kom se planira graditi elektrana;

•      Saglasnost suvlasnika u slučaju da objekat na kome se gradi elektrana nije vlasništva 1/1.

Cjelokupna dokumentacija dostavljena na osnovu ovog javnog poziva ostaje u predmetnoj arhivi MH ERS MP, bez obaveze povraćaja ili kopiranja iste od strane MH ERS MP.

4.2. Bodovanje

Broj bodova se može ostvariti na osnovu sljedećih kriterijuma:

•      Prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva (prednost imaju korisnici sa manjim primanjima po članu domaćinstva) – maksimalno 70 bodova;

•      Ukupno ostvarena godišnja potrošnja u periodu april 2021. godina – mart 2022. godina (prednost imaju korisnici s većom potrošnjom električne energije) – maksimalno 20 bodova;

•      Vlasnik brojila nezaposlen ili penzioner sa penzijom nižom od prosječne – maksimalno 10 bodova.

4.2.1. Korisnici koji žele veću proizvodnju od prosječne godišnje potrošnje.

Krajnjim kupcima će biti omogućeno da iskažu zainteresovanost za većom potrošnjom električne energije (npr. prelazak na grijanje na električnu energiju), tj. da se kvalifikuju za veću snagu fotonaponskog sistema u odnosu na snagu koja im je neophodna da zadovolji potrebe za električnom energijom koju je imao u prethodnoj godini. Za ove krajnje kupce će se raditi dodatna analiza kako bi se pravilno utvrdila odgovarajuća snaga FNS-a koji može da zadovolji zahtjeve za dodatnom potrošnjom.

Nakon što istekne rok koji bude ostavljen u javnom pozivu za prijavu krajnjih kupaca za učešće, biće objavljen broj bodova krajnjih kupaca koji će ući u razmatranje i čije će se prijave dodatno provjeravati na licu mjesta od strane MH ERS MP. Svi objekti krajnjih kupaca koji uđu u uži krug biće dodatno provjereni kako bi se potvrdio položaj i veličina krova, da li se isti nalazi u sjenci drugih objekata, drveća ili sl, a sve sa ciljem da se potvrdi ispravnost podataka dostavljenih putem prijavnog lista.

Takođe, MH ERS MP zadržava pravo da prije potpisivanja ugovora o otplati investicije dodatno izanalizira neophodnu snagu fotonaponskog sistema kako bi bila zadovoljena potrošnja krajnjeg kupca.

4.3. Rangiranje pristiglih prijava

Krajnji kupac prilikom popunjavanja prijave i dostavljanja dokumentacije dobiće potvrdu s podacima o datumu i vremenu predaje prijave te broja ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova koje krajnji kupac može da ostvari je 100.

Nakon što istekne rok za predaju prijava i nakon što se završi evaluacija svih prijava biće objavljen broj bodova krajnjih kupaca koji će dalje biti detaljnije razmatrani i provjeravani od strane MH ERS“MP.

Ukoliko dva ili više krajnjih kupaca ostvare isti broj bodova prednost imaju kupci koji su ranije predali prijave.

Nakon izvršene provjere pristiglih prijava, MH ERS MP će informisati kandidate koji će imati mogućnost učestvovanja u Programu i sa svima pojedinačno zaključiti ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za izgradnju i korišćenje fotonaponskih sistema na njihovim objektima.

Krajnji kupac popunjavanjem prijave daje saglasnost MH ERS MP da osnovne podatke o njemu može prezentovati na internet stranici i drugim izvještajima.

5. Ostale informacije

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli MH ERS MP, internet stranici MH ERS MP (www.ers.ba/solarprojekt) i putem medija.

Sve informacije u vezi Programa možete dobiti putem e-mail adrese [email protected] ili putem brojeva telefona 059/279-819 i 059/279-866.

Prijavljivanjem za učešće na ovom javnom pozivu, učesnici su saglasni da MH ERS MP zadržava pravo da otkaže javni poziv i/ili da ne zaključi ugovore o otplati investicije s odabranim korisnicima ukoliko broj prijavljenih i rangiranih ne bude dovoljan za ekonomičnost i opravdanost “Programa energetske održivosti domaćinstava”, te ukoliko iz bilo kojeg razloga ne budu okončani postupci javne nabavke koje za potrebe realizacije “Programa energetske održivosti domaćinstava” provodi MH ERS MP, odnosno ukoliko ne budu i zaključeni  ili realizovani ugovori  o javnoj nabavci fotonaponskih sistema ili njihovih dijelova ili ugovori o finansiranju Programa sa kreditorima.

MH ERS MP ne snosi eventualne troškove prijava krajnjih kupaca i prikupljanja njihove dokumentacije bez obzira da li će prijava biti prihvaćena ili ne.

CAPITAL

Share Tweet Preporuči

  Tagovi:

  Povezane vijesti

  Komentari

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

  Komentari na članak: Javni poziv za učešće u “Programu energetske održivosti domaćinstava”

  1. Role

   Na sta da se potrosaci prijavljuju, kad se ne zna cijena solarne elektrane koja ce se ugrađivati kod domaćinstava, a to ce se znati tek kad ERS provede tender za nabavku solarnih panela i usluga gradnje i od toga zavisi isplativost solarnih elektrana za domaćinstva.

   • Dejan

    Iz kojihbizvira ERS finansira nabavku ?

  2. Maki

   Cilj ovog programa je da potrosac kroz sopstvenu proizvodnju, smanji potrosnju energije proizvedene u elektranama u drzavnom vlasnistvu ili da cak proizvede vise nego sto potrosi.

   To je veoma pametan i ekonomski sigurno opravdan potez. Cijena energije iz drzavnih elektrana, koju placaju gradjani u Republici Srpskoj je daleko manja od cijene po kojoj bi se ta energija mogla prodati na inostrana trzista. Zbog toga se elektroprivredi isplati svako smanjenje isporuke struje u Republici Srpskoj.

   Sve sto ne potrose gradjani, oni ce prodati strancima po 3x vecoj cijeni.

   Problem je zapravo komplikovanje samog procesa i glupost politicara u BiH.

   Svim gradjanima BiH, svim elektroprivredama u BiH je u interesu da se u BiH potrosi sto manje struje ali politicari nisu sposobni da to shvate.

   Prije bilo kakve subvencije najlogicniji potez bi bio da se pojednostavi i pojeftini uvoz kompletne tehnologije solarnih panela.

   Prvo bi trebalo ukinuti sve takse i carine na tu opremu a samim tim i pdv.

   To bi pojeftinilo ugradnju solarnih panela a to je prv subvenicija koju gradjani mogu dobiti.

   Nakon toga slijedi komplikovanje administracijom. Instalacija solarnih panela ne bi trebala da ima ikakve veze sa gradjevinskom dozvolom.

   Ako gradjanin ima prikljucak na mrezu koji tehnicki zadovoljava uslov za proizvodnju energije, gradjevinska dozvola ne bi trebala da bude uslov za postavljanje panela koje finansira sam gradjanin.

   Gradjevinska dozvola kao uslov je opravdana samo za konkurisanje za subvencije. Ako je objekat nelegalan, ne moze se opravdati subvencionisanje jer postoji realna opasnost od uklanjanja objekta.

   Ako gradjanin ulaze svoj novac u nelegalno izgradjen objekat, on snosi rizik i u tom slucaji nikoga ne treba da zanima taj razik. Elektrodistribuciju u tom slucaju treba da zanima samo kolicina energije koju gradjanin isporuci.

   Treba napomenuti i da gradjevinska dozvola nema smisla jer se paneli postavljaju i na zemljiste.

   Ja posjedujem 5 hektara poljoprivrednog zemljista koje ne obradjujem jer nije rentabilno. Meni nije rentabilno a u selu nema niko zainteresovan da to obradjuje ni besplatno. Zasto ne bi mogao da na to zemljiste postavim panele?

   Tek nakon tog pojednostavljivanja ima logike pokretati program subvencionisanja.