Capital.ba

Banke u BiH zaradile 367 miliona KM u 2018.

16.02.2019. / 10:48

BANJALUKA – Ban­kar­ski sek­tor u Bosni i Hercegovini je pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma la­ni ostva­rio do­bit od 367,1 mi­li­on ma­ra­ka, izjavio je pred­sjed­nik Upra­ve Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Ba­nja­lu­ka i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja ba­na­ka BiH Bo­ško Me­ki­njić. 


Ovo je nova rekordna dobit bh. banaka, nakon što je 2017. godine iznosila 336,1 milion KM.

I po­red ve­li­ke kon­ku­ren­ci­je, pa­da ka­mat­nih sto­pa i umje­re­nog ra­sta kre­di­ta u 2018. go­di­ni su ostva­re­ni re­kord­ni rezul­ta­ti po­slo­va­nja sek­to­ra.

Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, na ni­vou ban­kar­skog sek­to­ra is­ka­za­na je do­bit u iz­no­su od 367,1 mi­li­on KM.

Ukup­na ak­ti­va ban­kar­skog sek­to­ra iz­no­si­la je 31 mi­li­jar­du KM i bi­lјe­ži rast u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

Kre­dit­na ak­tiv­nost u ban­kar­skom sek­to­ru je u po­ra­stu i ukup­ni kre­di­ti su do­sti­gli ni­vo od oko 19,4 mi­li­jar­de KM. Kre­di­ti prav­nim li­ci­ma su iz­no­si­li 10,2 mi­li­jar­di KM, a fi­zič­kim li­ci­ma 9,2 mi­li­jar­di KM.

“Ukup­ni de­po­zi­ti ban­kar­skog sek­to­ra bi­lјe­že rast i do­sti­gli su ni­vo od 21,7 mi­li­jar­di KM. De­po­zi­ti prav­nih li­ca iz­no­se 9,6 mi­li­jar­di KM i ima­li su pu­no ve­ći rast od de­po­zi­ta sta­nov­ni­štva ko­ji iz­no­se 12,1 mi­li­jar­di KM”, kazao je Mekinjić.

On je rekao da su za­htje­vi, no­ve re­gu­la­ti­ve, im­ple­men­ta­ci­ja evrop­skih di­rek­ti­va za po­slo­va­nje i kon­tro­lu ba­na­ka do­dat­no do­pri­ni­je­li oču­va­nju i ja­ča­nju si­gur­no­sti i sta­bil­no­sti ban­kar­skog sek­to­ra.

U ovoj go­di­ni, prema njegovim riječima, mo­že­ se oče­ki­va­ti odr­ža­va­nje sta­bil­no­sti ban­kar­skog sek­to­ra, uz za­do­vo­lјa­va­ju­ću li­kvid­nost i ka­pi­ta­li­zo­va­nost, po­seb­no za­hva­lјu­ju­ći zna­čaj­nom una­pre­đe­nju re­gu­la­ti­ve.

“Ima­ju­ći u vi­du na­ve­de­ne pre­li­mi­nar­ne re­zul­ta­te ban­kar­skog sek­to­ra, te uz pret­po­stav­ku na­stav­ka po­zi­tiv­nih eko­nom­skih tren­do­va u BiH, ze­mlјa­ma okru­že­nja i ze­mlјa­ma ko­ji su naj­zna­čaj­ni­ji eko­nom­ski part­ne­ri, mo­že se oče­ki­va­ti na­sta­vak ra­sta ma­se ukup­nih kre­di­ta ne­što umje­re­ni­jim sto­pa­ma ra­sta”, kazao je Mekinjić.

Sto­pa ra­sta ukup­nih kre­di­ta u 2019. go­di­ni mo­gla bi se kre­ta­ti iz­me­đu 5,5 i šest od­sto. U 2019. go­di­ni oče­ku­je se da­lјi rast ukup­nih de­po­zi­ta ta­ko­đe po ne­što umje­re­ni­joj sto­pi iz­me­đu pet i šest od­sto, uz za­dr­ža­va­nje ni­skog ni­voa pa­siv­nih ka­mat­nih sto­pa i u na­red­nom pe­ri­o­du.

“Sva­ka­ko mo­že­mo oče­ki­va­ti da­lјe una­pre­đe­nje re­gu­la­ti­ve ban­kar­skog sek­to­ra, ko­ja ne­mi­nov­no im­pli­ci­ra do­dat­nu si­gur­nost za vla­sni­ke ka­pi­ta­la i kli­jen­te ba­na­ka”, kazao je Mekinjić.

Ka­da je riječ o lo­šim kre­di­ti­ma, pro­ce­nat NPL-a u je zna­čaj­noj mje­ri sma­njen i pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma kre­će se is­pod de­set od­sto. Glas Srpske

Share Tweet Preporuči

  Tagovi:

  Povezane vijesti

  Komentari

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

  Komentari na članak: Banke u BiH zaradile 367 miliona KM u 2018.

  1. Dvica

   Vesli Snajder

  2. Milica

   Doktorske izjave pravog doktora i direktora!!!!!!

  3. milan

   tako to pametan covjek govori, i svaka mu cast. konacno neko pametan na pravom mjestu