ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Ad­di­ko brend je osvo­jio re­gi­ju

Objavljeno u INTERVJU, OSTALO

BANJALUKA, Kra­jem okto­bra na ban­kar­skom trži­štu BiH pred­stav­ljen je no­vi brend Ad­di­ko, či­me je zva­ni­čno za­vršen pro­ces re­bren­di­ra­nja bivše Hypo gru­pe No­vi vla­sni­ci, ame­ri­čki fond “Advent In­ter­na­ti­onal” i Evrop­ska ban­ka za obno­vu i ra­zvoj, odlu­či­li su se za uvo­đe­nje no­vog bren­da ko­ji će ko­mu­ni­ci­ra­ti ja­sno, je­dnos­ta­vno i di­rek­tno ban­kar­stvo.

U in­ter­vju za na­še no­vi­ne iz­vršni di­re­ktor Ad­di­ko Bank Ba­nja­lu­ka Boš­tjan Pe­čen­ko go­vo­ri o zna­ča­ju bren­da u ban­kar­skom po­slo­va­nju, ka­ko je no­vi brend pri­hva­ćen od stra­ne kli­je­na­ta, te o tre­nu­tnim i bu­du­ćim po­slo­vnim pla­no­vi­ma ban­ke.

NN: Šta kon­kre­tno predstav­lja no­vi brend iden­ti­tet Ad­di­ko ban­ke?

PE­ČEN­KO: Brend iden­ti­tet Ad­di­ko Bank odra­ža­va no­vu po­slo­vnu stra­te­gi­ju i po­zi­ci­oni­ra­nje Ban­ke na trži­štu prven­stve­no kroz ja­sno, je­dnos­ta­vno i di­rek­tno ban­kar­stvo. To su nje­go­ve osno­vne ka­ra­kte­ris­ti­ke, a ko­je su se ra­zvi­le na osno­vu op­se­žnog is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­nog me­đu kli­jen­ti­ma i za­po­sle­ni­ma.”

NE­ZA­VI­SNE: Ka­kve su prve rea­kci­je kli­je­na­ta i za­po­sle­nih u ve­zi s no­vim brend iden­ti­te­tom?

PE­ČEN­KO: Rea­kci­je su po­zi­ti­vne i iznad na­ših oče­ki­va­nja, po­go­to­vo što smo u pro­ce­su re­bren­di­ra­nja pro­mi­je­ni­li sve: lo­go, ime i bo­ju. Re­bren­di­ra­njem smo po­sla­li ja­san si­gnal trži­štu ka­ko smo se pro­mi­je­ni­li i ka­ko će­mo nas­ta­vi­ti da se mi­je­nja­mo i ubu­du­će. A naj­va­žni­je je da smo pro­mi­je­ni­li i na­čin na ko­ji vi­di­mo da­naš­nje ban­kar­stvo u če­mu su nam naj­vi­še po­mo­gli upra­vo kli­jen­ti i za­po­sle­ni. Kli­jen­ti že­le je­dnos­ta­vno ban­kar­stvo bez ban­kar­skih za­vrzla­ma, je­dnos­ta­vne pro­ce­se bez go­mi­le pa­pi­ra te efi­ka­snu i brzu uslu­gu. Upra­vo na ovaj na­čin že­li­mo da Ad­di­ko ban­ku po­zi­ci­oni­ra­mo na na­šem, ali i re­gi­onal­nom trži­štu, kao igra­ča ko­ji se usu­dio da ra­zmiš­lja izvan kru­tih okvi­ra “ban­kar­ske ku­ti­je”.”

NN: Ne­da­vno je ugle­dni in­ter­net­ski ma­ga­zin “Fi­nan­ci­al Brand” uvrstio Ad­di­ko me­đu de­vet naj­lje­pših brend iden­ti­te­ta u svjet­skoj ban­kar­skoj in­dus­tri­ji. Ko­li­ko vam zna­či je­dno ta­kvo pri­zna­nje?

PE­ČEN­KO: Zna­či ja­ko pu­no i pot­vrđu­je da smo na do­brom pu­tu, jer se u sa­mom obra­zlo­že­nju ovog pri­zna­nja ka­že ka­ko ban­ke da­nas mo­ra­ju ići u ko­rak s mo­der­nim te­hno­lo­škim dos­ti­gnu­ći­ma, bi­ti ino­va­ti­vne, sa­vre­me­ne i kli­jen­tu ra­zu­mlji­ve. To ­je upra­vo ono što mi sa­da ra­di­mo po­tpu­no svje­sni da je brend ban­ke je­dan od naj­va­žni­jih ele­me­na­ta u mar­ke­tin­škom ar­se­na­lu po pi­ta­nju us­pje­šne in­te­ra­kci­je s kli­jen­ti­ma, ko­ji da­nas u di­gi­tal­nom do­bu iz­bje­ga­va­ju tra­di­ci­onal­ne i do­sa­dne ban­kar­ske bren­do­ve.”

NN: Šta ste kon­kre­tno u pra­ksi pro­mi­je­ni­li od ka­da po­slu­je­te pod no­vim ime­nom?

PE­ČEN­KO: Ura­di­li smo dos­ta po­sla, ka­ko unu­tar ban­ke, ta­ko i u odno­su pre­ma kli­jen­ti­ma. Po­je­dnos­ta­vi­li smo izbor na­ših proi­zvo­da i uslu­ga, jer že­li­mo ra­di­ti ne­ko­li­ko stva­ri za­is­ta do­bro, ra­di­je ne­go pu­no stva­ri pro­sje­čno. Kon­kre­tno, umjes­to de­set vrlo sli­čnih proi­zvo­da, že­li­mo po­nu­di­ti sa­mo tri-če­ti­ri­ naj­tra­že­ni­ja i pri­tom ima­ti do­vo­ljno vre­me­na da se po­sve­ti­mo kli­jen­tu te da mu na ra­zu­mljiv i je­dnos­ta­van na­čin is­te pred­sta­vi­mo. Ugo­vo­re o proi­zvo­di­ma i uslu­ga­ma ko­ji su ra­ni­je sa­drža­va­li mno­go stra­ni­ca sve­li smo na sve­ga ne­ko­li­ko njih. Sma­nju­ju­ći ogro­mnu ko­li­či­nu ne­po­tre­bne do­ku­men­ta­ci­je, po­ma­že­mo kli­jen­ti­ma na na­čin da ih oslo­ba­đa­mo pre­tje­ra­ne ban­kar­ske bi­ro­kra­ti­je. Pri­la­go­đa­va­mo ra­dno vri­je­me ­na­ših po­slo­vni­ca po­tre­ba­ma kli­je­na­ta i nji­ho­vom ži­vo­tnom tem­pu, u okvi­ru ne­ko­li­ko na­ših kre­di­tnih proi­zvo­da kli­jen­ti­ma je omo­gu­će­no da sa­mi bi­ra­ju da­tum ot­pla­te mje­se­čne ra­te kre­di­ta, zna­čaj­no smo mo­der­ni­zo­va­li na­še uslu­ge elek­tron­skog ban­kar­stva, te tre­nu­tno ra­di­mo na rje­ša­va­nju ni­za dru­gih stva­ri ko­je smo za­je­dno s na­šim kli­jen­ti­ma pre­po­zna­li kao ne­što što se tre­ba zna­čaj­no po­je­dnos­ta­vi­ti i una­pri­je­di­ti.”

NN: Gdje vi­di­te Ad­di­ko ban­ku da­nas u odno­su na kon­ku­ren­ci­ju?

PE­ČEN­KO: Ad­di­ko ban­ka je se­bi da­la vrlo ja­san cilj, a to je da bu­de je­dnos­ta­vna ban­ka, fo­ku­si­ra­na u po­tpu­nos­ti na kli­jen­ta, i ko­ja na­mje­ra­va da ­brzo i efi­ka­sno ot­kla­nja pre­pre­ke u sva­ko­dne­vnom po­slo­va­nju kli­je­na­ta sa njom. Efi­ka­snost je klju­čna ri­ječ za ban­ku ko­ja te­ži da bu­de mo­der­na, ino­va­ti­vna i uvi­jek dos­tu­pna kli­jen­ti­ma, te je to upra­vo po­dru­čje gdje že­li­mo da na­pra­vi­mo zna­čaj­nu ra­zli­ku u odno­su na kon­ku­ren­ci­ju. Ta­ko­đe, mi smo je­di­na ban­kar­ska gru­pa­ci­ja ko­ja je is­klju­či­vo po­sve­će­na ovoj re­gi­ji, i ko­ja će bi­ti u sta­nju da brzo i sna­žno fi­nan­sij­ski po­drži kva­li­te­tne pro­je­kte.”

NN: Ko­ji su po Va­ma naj­ve­ći iza­zo­vi za ban­kar­ski se­ktor na na­šem trži­štu?

PE­ČEN­KO: “Bez su­mnje to su kre­di­ti ko­ji ka­sne u ot­pla­ti ili fa­mo­zni NPL. Na­ša ban­ka tre­nu­tno ima vrlo čist kre­di­tni por­tfo­lio i mi­ni­mal­ni ri­zik u se­bi, jer su na­ši no­vi vla­sni­ci ku­pi­li zdra­vi dio biv­še Hypo gru­pe, te smo ura­di­li re­zer­vi­sa­nja za kre­di­tne gu­bit­ke ko­ja smo knji­ži­li na por­tfo­li­ju na kra­ju 2015. go­di­ne i u to­ku 2016. go­di­ne. Ovo nam omo­gu­ća­va da po­slu­je­mo ne­op­te­re­će­ni pro­ble­mom lo­še akti­ve i ne­na­pla­ti­vih po­tra­ži­va­nja.”

NN: Šta će bi­ti po­slo­vni fo­kus Ad­di­ko ban­ke u na­re­dnoj go­di­ni?

PE­ČEN­KO: “Gla­vni fo­kus bi­će na ra­zvi­ja­nju se­gmen­ta po­slo­va­nja sa sta­no­vniš­tvom i ma­lim i sre­dnjim pre­du­ze­ći­ma, dok će­mo i da­lje bi­ti ja­ka po­drška kor­po­ra­ti­vnom i ja­vnom se­kto­ru, kroz pru­ža­nje po­drške pos­to­je­ćim kli­jen­ti­ma. Sa­da smo u po­zi­ci­ji da pla­ni­ra­mo rast uz sna­žnu ka­pi­tal­nu osno­vu, či­me že­li­mo otvo­ri­ti vra­ta i no­vim kli­jen­ti­ma. Pred­sto­ji nam zna­čaj­no una­pre­đe­nje di­gi­tal­nih ka­na­la ka­ko bi­smo kli­jen­ti­ma pru­ži­li no­ve mo­gu­ćnos­ti mo­der­nog i ino­va­ti­vnog ban­kar­stva kroz je­dnos­ta­vni­ju, bržu i di­rek­tnu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa ban­kom. Ino­va­ci­je i mo­der­ne te­hno­lo­gi­je su u srži na­še stra­te­gi­je. Di­gi­ta­li­za­ci­ja po­slo­va­nja sa sta­no­vniš­tvom i pra­vnim li­ci­ma te una­pre­đe­nje is­kus­ta­va na­ših kli­je­na­ta na­la­ze se me­đu na­šim gla­vnim ci­lje­vi­ma i u fo­ku­su su na­ših in­ves­ti­ci­ja. Za­to će­mo nas­ta­vi­ti ši­ri­ti na­šu di­gi­tal­nu i mo­bil­nu po­nu­du. Je­dan od naj­bo­ljih ta­kvih pri­mje­ra di­gi­ta­li­za­ci­je ne­da­vno je pred­sta­vi­la na­ša ses­trin­ska ban­ka u Slo­ve­ni­ji otva­ra­njem prve “ek­spre­sne po­slo­vni­ce” u Lju­blja­ni.”

O Ad­di­ko gru­pa­ci­ji

Ad­di­ko je me­đu­na­ro­dna ban­kar­ska i fi­nan­sij­ska gru­pa­ci­ja ko­ja se sas­to­ji od mre­že ba­na­ka u pet ze­ma­lja: Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Crnoj Go­ri, Hrvat­skoj i Slo­ve­ni­ji, a sre­di­šte hol­din­ga na­la­zi se u Be­ču u Aus­tri­ji.

Ad­di­ko gru­pa­ci­ja po­slu­je kroz vi­še od 250 po­slo­vni­ca te pru­ža fi­nan­sij­ske uslu­ge za vi­še od 1,1 mi­li­on kli­je­na­ta u po­me­nu­tim ze­mlja­ma.

U Bi­H Ad­di­ko gru­pa­ci­ja po­slu­je kroz dvi­je ban­ke – Ad­di­ko Bank a.d. sa sje­di­štem u Ba­njalu­ci i Ad­di­ko Bank d.d. sa sje­di­štem u Sa­ra­je­vu, s po­slo­vnom mre­žom od 73 po­slo­vni­ce. Nezavisne novine

Ključne riječi:  , , , ,

Komentari |


Komentari (0)

  Komentariši

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  (obavezno)

  Pravila komentarisanja

  Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje,

  Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

  Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu info@capital.ba

  A- A A+